Sách mới

Follow by Email

Đơn Kinh (Kim Tiên Chứng Luận & Huệ Mạng Kinh) - Huệ Từ

Đơn Kinh (Kim Tiên Chứng Luận & Huệ Mạng Kinh)
Tác giả: Hoa Dương Thiền Sư
Thích giải: Huệ Từ
256+99 Trang


Đại đạo vốn không ở lời nói. Nếu dùng lời nói để giải thích, thì bị dễ rơi vào tích tượng. Cho nên, người hiểu được rõ ràng thì rất ít, mà người lầm lẫn nói ra những lời thất truyền thì nhiều! Há sao họ không bị lạc vào ngỏ hẻm! Cổ nhân xảo dụ nhiều danh từ khác nhau, nên hậu học tìm mãi mà chẳng thấy chẳng chỉ riêng một việc khó, là dòm ngó vào cửa Đại Đạo, còn lại ở ví dụ mà chấp danh hay bị mất cả căn nguyên Tánh Mạng. Thấy tình trạng đó mà tâm ta lo nghĩ, mới phát tâm lấy kinh để độ người, và giải thích thẳng. Chỉ có Hoa Dương Thiền Sư, từ thuở nhỏ đã hiếu học, lại còn bẩm thụ được linh căn, nuôi chí vài mươi năm mà lòng không tha dung. Khổ chí chẳng hề giải đải, mới được áo chỉ của Hồng và Xung Hư hai vị chân nhân, mới trước tái ra kinh này. Thật là một phương tiện tốt để gọt sạch da lông, tồn lưu lại cốt tủy, đem những dị danh xưa tảo trừ rửa sạch, và trực thuyết Tiểu Châu thiên, lập bàn hạ thủ công phu, phát huy những gì tiền Thánh chưa phát, khải thị những gì mà Chư tổ chưa khải. Khiến cho những người khổ chí hiếu Ðạo được thăng đường rồi lại nhập thất, và sau được siêu thăng lên Bỉ ngạn, phục hườn, Vô cực há chẳng sung sướng sao? Sách này tuy xuất phát từ một người trước tác, mà là quy tắc cho vạn thế sư giáo. Ðọc hết quyển này, khác nào được chiếu từ Thuyền của Tiên Phật sắp chở người qua bên kia bờ Giác. Một phương pháp tu luyện đơn giản mà vắn tắt. Thật là điều hạnh phúc cho muôn đời. Người thông suốt được quyển kinh này rồi thì có gì là chẳng hiểu, và sẽ được thốt nhiên quán thông, đức tin từ đây cũng sẽ đến tột. Ta từ thuở nhỏ rất mộ đạo, đã sưu tập quần thư nhưng chưa được ngộ nhập. Ðến năm Canh tuất mùa xuân, may gặp được Thiền sư, chỉ trao nửa lời, và trao cho ta quyển này. Ta mở ra đọc hết, tự nhiên Tâm mục minh thông, chẳng ngờ tay múa chân quơ, tẩm thấm vậy như giá tan nơi trong, điều lý thú tợ như gần miệng trao truyền. Phần luận về công pháp của Tiểu Châu thiên, chẳng hề xen lẫn một chữ. Chân ý thì quán suốt cốt tủy của chân kinh. Lão sư còn chẳng tự lấy đó làm phải, và sợ người đời sau nghi hoặc mà không được triệt giải, nên phải dẫn chứng chánh văn ở trước để làm bằng. Thật là một quyển sách rất độc đáo, làm sáng tỏ phần thực tế của Chân nhất. Thẳng trừ sự sai quấy của bàng môn, thật là bậc công thần của Tiên Phật. Có ai dám nói: chẳng phải. Trước có 5 điều khái nhiên xuất phát từ Trực thuyết. Sau vài điều cũng trong Xác thực. Thiên Phong Hỏa Kinh, là tập họp những bài chánh văn dụng công theo thứ tự của chư Thánh rồi mới cước chú. Thiên Tổng Thuyết tiết lộ hết Thiên cơ, khiến cho người hạ thủ điều dược, và công phu Thể thủ chẳng bị lỗi lầm vì trì tảo. Lư đảnh, Hỏa hầu cũng đều phát minh, và vẽ đồ hình nói về khiếu diệu hạ thủ, và thể thủ huân chưng cũng ở trong đó. Thuyết cố Mạng, mục đích khải thị cho người: Tánh Mạng chẳng được giây phút lìa. Bài Phú ca, làm sáng tỏ chỗ sở đắc của Chân ý, và Ðại Tiểu Châu Thiên cũng có trong đó. Tâm dụng có vẻ khó khăn, là chí muốn cho các Chí sĩ đồng thành Chánh giác. Sách này chẳng những có ích lợi đương thời, mà cả giúp cho vạn thế hậu học, nếu có duyên gặp được, khác nào mây tan lộ rõ Thái Dương, há chẳng hân hoan và tán thưởng sao? Ta lấy làm xấu hổ vì tài năng ví như dùng ống quảng dòm Trời, chỉ mong đẹp lòng các chí sĩ, đạt thành chí nguyện chứng công. Vì lẽ đó nên viết ra bài tựa này. Thời Càn Long, năm Canh Tuất Hồng Ðô hậu học Võ hà Ðạo nhân Cao Song Cảnh cẩn tự. 


Đăng Ký Nhận Sách Qua Email: https://goo.gl/jH2rko

Xem thêm: Chu Dịch Tam Đồng Khế

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 300.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com
Fanpage: https://goo.gl/HwN6iZ
Channel Youtube: https://goo.gl/RJNmEP
Đơn Kinh (Kim Tiên Chứng Luận & Huệ Mạng Kinh) - Huệ Từ
Top
Chat với chúng tôi